Hea juhtimise tava saamislugu

Pidevas arengus on spordiklubide, -seltside ja –liitude võrgustik, kus tegeletakse nii saavutus- ja võistlusspordiga ning aina enam ka liikumisharrastuse ja spordiõpetamisega ning avatud spordiürituste korraldamisega. Sellega kaasatakse suurt osa elanikkonnast ja mõjutatakse nende tervisekäitumist ja elustiili.

Muutunud on ühiskonna ja avaliku sektori hoiakud sporti. Spordiorganisatsioonidele luuakse soodsamaid tegutsemistingimusi, sellega kaasnevad ka kõrgendatud ootused nende tegevuse mõju ja nõudlikkus tegutsemise korraldamise osas. Üha tähtsamaks on kujunenud spordiorganisatsioonide usaldusväärsus, seda nii liikmete ja harrastajate, koostööpartnerite ja avaliku sektori, ühiskondliku arvamuse ja seda kujundava meedia poolt.

Seetõttu on spordiliikumise jätkuva tegevussuutlikkuse kasvuks ning valdkonnale suunatud ootuste täitmiseks oluline luua ja rakendada spordiorganisatsioonide kokkuleppeline käitumisraamistik - hea juhtimise tava põhimõtete kogum. Hea juhtimise tava rakendamine ei ole eesmärk omaette, vaid abinõu protsessis, mille sihiks on tugevate, oma tegevuses läbipaistvate, demokraatlikult juhitud ja ootuspärast teenust pakkuvate spordiorganisatsioonide võrgustik.

Hea juhtimise tava kujundamine ja rakendamine on viimasel aastakümnel olnud Rahvusvahelise Olümpiakomitee, rahvusvaheliste spordiliitude ja Euroopa Liidu Nõukogu ning Komisjoni prioriteediks avatud, usaldusväärse ja jätkusuutliku spordiorganisatsiooni arendamisel, partnerlussuhete tugevdamisel riigivõimu institutsioonidega.

Eesti Olümpiakomitee on seisukohal, et suutlikud ja asjatundlikud, avatult ja avalikes huvides tegutsevad, läbipaistva töökorraldusega ja demokraatlikult juhitud spordiorganisatsioonid saavad efektiivsemalt mõjutada inimeste elustiili, kujundada liikumis- ja spordiharrastuse kaudu positiivseid väärtushinnanguid, kaasata harrastajaid, aidata spordile pühendunutel realiseerida oma eeldused ning eesmärgid, teha Eesti spordi kaudu väärikalt tuntuks.

Eesti Olümpiakomitee koostas hea juhtimise tava spordiorganisatsioonidele, mille kinnitas EOK täiskogu 17. mail 2017. Kõik Eesti spordiorganisatsioonid on kutsutud seda kokkulepet heaks kiitma. Hea juhtimise tavaga liitunud spordiorganisatsioonide nimekirja reaalajas leiab spordiregistrist.