Struktuur ja inimesed

Eesti Olümpiakomitee on Eesti spordi katusorganisatsioon, mille liikmeteks on spordialaliidud, spordiühendused, maakondlikud spordiliidud ning Olümpiaharta alusel valitud füüsilised isikud. 2022. aasta oktoobri seisuga on EOK-l kokku 124 liiget, sealhulgas 70 spordialaliitu, 19 üleriigilist spordiühendust, 19 piirkondlikku liitu ja 16 füüsilist isikut.

Eesti Olümpiakomiteed juhivad täiskogu, esindajate kogu, täitevkomitee, president ja peasekretär. Igapäevane töö on koondunud EOK sekretariaati.

Täiskogu ehk liikmete üldkoosolek on EOK kõrgeim juhtimisorgan. Täiskogu toimub vähemalt üks kord aastas - igal kevadel, aga suveolümpiamängude toimumise aastal sügisel. Suveolümpia järgsel täiskogul valitakse tavaliselt ka EOK täitevkomitee, esindajate kogu liikmed, president ja asepresidendid järgmiseks neljaks aastaks. Täiskogul võivad osaleda ja hääletada kõik EOK liikmed, igal liikmel on üks hääl.

Täiskogu otsustab teiste ülesannete seas EOK põhikirja, missiooni, põhieesmärkide ja tegevussuundade muutmise, uute liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise üle, kinnitab majandusaasta aruande ja omistab aunimetusi.

Esindajate Kogu on koosolek, mis toimub täiskogude vahelisel perioodil. Esindajate kogul on 67 liiget, kellest enam kui pooled on olümpiaalade alaliitude esindajad. Esindajate kogu täidab kindlaid ülesandeid, näiteks kinnitab täitevkomitee ettepanekul olümpiamängudest osavõtva delegatsiooni ja olümpiamängudel esinemise aruande ning kinnitab EOK järgneva aasta eelarve.

Täitevkomitee on EOK juhatus, kuhu kuulub 18 hääleõiguslikku liiget: president, kaks asepresidenti ja 14 täitevkomitee liiget. Täitevkomiteesse kuulub ex-officio EOK sportlaskomisjoni esimees. Täitevkomitee kohtub vastavalt vajadusele, aga vähemalt kord kvartalis.

Täitevkomiteel on erinevaid vastutusi, sealhulgas viib ellu täiskogu ja esindajate kogu otsuseid, teostab EOK strateegilist juhtimist ja arendustegevust, kiidab heaks ja esitab täiskogule kinnitamiseks majandusaasta aruande ja järgmise aasta eelarve projekti, otsustab EOK vahendite kasutamise esindajate kogu poolt kinnitatud eelarve piires, koordineerib EOK liikmetevahelist koostööd ja lahendab vaidlusküsimusi ning otsustab muude täitevkomitee pädevusse antud küsimuste üle.

President juhib, koordineerib ja korraldab EOK strateegilist tegevust, esindab EOK-d kõikides õigustoimingutes, suhetes riigi- ja valitsemisorganite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, juhib täitevkomitee tegevust ning juhatab täiskogu, esindajate kogu ja täitevkomitee koosolekuid.

Asepresidendid asendavad presidenti tolle äraolekul tema poolt antud volituste alusel. 

Peasekretär on EOK tegevjuht ja juhib sekretariaadi tööd. Peasekretäri nimetab ametisse täitevkomitee. 

Lisaks moodustati 2016. aastast 17 erineva valdkonna komisjoni, mida juhivad täitevkomitee liikmed ning mille töösse kaasatakse vastavate valdkondade eksperte väljaspoolt EOK-d. Komisjonide kujundatav nägemus ja tehtavad ettepanekud on aluseks täitevkomitees vastu võetavatele otsustele.