Sport Koolis

Eesti Olümpiakomitee üheks strateegiliseks eesmärgiks on süvendada inimestes elukestvaid liikumisharjumusi juba varasest koolieast. Koolis viibivad lapsed ja noored suure osa oma päevast ning kool saab pakkuda positiivset hoiakut, kujundades koolikultuuri, mis toetab rõõmu sportimisest ja liikumisest. 

EOK on leidnud võimalusi, kuidas kujundada liikumisharjumusi, tutvustades nooremaid õpilasi erinevate spordialadega ning soovib neid võimalusi piloteerida erinevates koolides üle Eesti. Projekti piloteerimise tulemusena soovib EOK saada kinnitust sellele, et lastes on võimalik tekitada ja hoida huvi liikumise ja erinevate spordialade harrastamise vastu ning seeläbi suurendada laste kehalist aktiivsust. Samuti soovitakse projekti piloteerimise abil leida üles kitsaskohad, millele pöörata projekti laienemise käigus tähelepanu selleks, et ka pikemas perspektiivis oleks liikumine ja sport koolikultuuri lahutamatu osa. Projekt annab võimaluse praktikas proovida, kuidas saavutada suurem kohustuslik sportimise maht ja säilitada kooli autonoomia, et koostada õppijate vajadusi arvestav ja valikuid rikastav päevakava. 

Hulk Eesti koole on liitunud Tartu Ülikooli juhitava projektiga Liikuma kutsuv kool, mis hõlmab samuti liikumisharjumuste kujundamist koolipäeva vältel. EOK kavandatav pilootprojekt keskendab tähelepanu võimalikele spordi ja liikumisega seotud valikõppeainete käivitamisele, mille raames viiakse ühe piirkonna koolide lastele vanusegruppide kaupa läbi samaaegselt ühised sporditunnid. Tunnid viiakse läbi kohalike spordiklubide kvalifitseeritud treenerite juhendamisel.

Koolid saavad kavandatavad tunnid lisada oma päevakavasse riiklikult kehtestatud tunniplaanis olevatele kehalise kasvatuse tundide täienduseks. Nüüdisaegne koolikorraldus soodustab õppe korraldamist nii, et kõigile õpilastele saaks tagada regulaarse liikumise- ja spordiõpetuse kogu õppeperioodi vältel.

Projekti raames pööratakse tähelepanu I kooliastme õpilaste üldise teadlikkuse tõstmisele liikumissoovitustest ja sportimise positiivsest mõjust, lisaks füüsilisele tervisele ka vaimsele ja sotsiaalsele tervisele ning õpiedukusele. Kehaline aktiivsus peaks kuuluma kõigi laste ja noorte igapäevaellu ning vastavalt WHO soovitustele peaks iga laps ja noor tegelema mõõduka kuni tugeva aktiivsusega liikumisega keskmiselt 60 minutit päevas, liikumistegevused peaksid olema mitmekülgsed (World Health Organisation, 2020). Lapsepõlves harjumuseks kujunenud süsteemne liikumine on inimese tervise seisukohalt vundament kogu eluks (Eesti Spordi Kongress, 2019). Kehaliselt piisavalt aktiivsetel lastel on lisaks parematele tervisenäitajatele ka positiivsem kehaline minakäsitlus ja üldine enesehinnang, nende tajutud elukvaliteet on kõrgem, nad saavutavad paremaid õppetulemusi võrreldes väheaktiivsete lastega (Lonsdale, 2013).

Projekt „Sport koolis“ viiakse läbi etapiviisiliselt, aastal 2021 alustas EOK projekti piloteerimisega ning jätkab ka 2022. aastal. 

Projekti eesmärgid:

 • luua eeldused selleks, et kõikides lastes kujundada  sisemine vajadus ja harjumus sportida ja liikuda
 • tutvustada esimeste klasside õpilastele võimalikult palju erinevaid spordialasid ning toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist/ omandamist erinevate spordialade kaudu, hiljem kaasata ka vanemaid klasse
 • suurendada laste kehalist aktiivsust.

Projekti kirjeldus:

 • Koostöös maakondlike spordiliitudega valitakse 15+ pilootkooli üle Eesti nii, et igast maakonnast osaleks piloteerimises vähemalt üks kool;
 • Projekti kaasfinantseeritakse Eesti Olümpiakomitee poolt eeldusel, et kohalikud omavalitsused panustavad vähemalt sama suures ulatuses kui EOK
 • Valitud kool
  • tagab võimaluse kõikidele 1. klasside õpilastele saada osa 2-4 täiendavast õppetunnist nädalas lisaks kehalisele kasvatusele/ liikumisõpetusele vastava ala treeneri juhendamisel (õppetund =45min)
  • koostab õpilastele tasakaalustatud päevakava, millesse on integreeritud lisaks õppimisele ka liikumis- ja sporditegevused
Spordialad ja treenerid kinnitatakse maakondliku spordiliidu ettepanekul EOK poolt (vähemalt 3 spordiala);
Projekti kestuseks on terve õppeperiood septembrist maini.


Projekti maksumus:

  Projekti eelarve on 320 000 €. Projekti on kaasatud maakonna spordiliidud ja kohalikud omavalitsused. Valitud koole kaasfinantseeritakse EOK poolt eeldusel, et kohalik omavalitsus panustab vähemalt 50% ulatuses.