Treenerid

Vastavalt spordiseadusele peab treeneril olema treenerikutse.

Eestis on õigus treeneritele kutse andmiseks Eesti Olümpiakomiteel, igapäevaselt tegeleb treenerikutse, treenerite koolituse jms küsimustega EOK sihtasutus: Spordikoolituse ja -Teabe SA.

Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega hindamiskomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja teevad ettepaneku kutse andmise EOK treenerite kutsekomisjonile. 

Kutsestandardi kohaselt on treener liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener täiendab oma teadmisi ja oskusi regulaarselt ning jagab oma kogemusi ka kolleegidega. Sealjuures on oluline treenerite eetikakoodeksi järgimine ning oskus olla treenitavatele eeskujuks.

Alates 2013. aasta novembrist kehtivad Eestis järgmised treenerite kutsestandardid:
EKR* kutsetaseVarasem kutseTreeneri kutsenimetus
3Treener Iabitreener
4 Treener IInooremtreener
5 Treener III
treener
6 Treener IVvanemtreener
7 Treener Vmeistertreener
8-eliittreener
*EKR - Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (2008 kutseseadus)

Eestis on 2023. aasta veebruari seisuga kehtiva kutsetunnistusega treenereid 3888, kellest viienda tasemega on 1147 treenerit, kuuenda tasemega 682, seitsmenda tasemega 248  ning kaheksanda tasemega 8 treenerit.