Treenerid

Vastavalt spordiseadusele peab treeneril olema treenerikutse.

Eestis on õigus treeneritele kutse andmiseks Eesti Olümpiakomiteel, igapäevaselt tegeleb treenerikutse, treenerite koolituse jms küsimustega EOK sihtasutus: Spordikoolituse ja -Teabe SA.

Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise. 

Kutsestandardi kohaselt on treener liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener täiendab oma teadmisi ja oskusi regulaarselt ning jagab oma kogemusi ka kolleegidega. Sealjuures on oluline treenerite eetikakoodeksi järgimine ning oskus olla treenitavatele eeskujuks.

Alates 2013. aasta novembrist kehtivad Eestis järgmised treenerite kutsestandardid:
EKR* kutsetaseVarasem kutseTreeneri kutsenimetus
3Treener Iabitreener
4 Treener IInooremtreener
5 Treener III
treener
6 Treener IVvanemtreener
7 Treener Vmeistertreener
8-eliittreener
*EKR - Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (2008 kutseseadus)

Eestis oli 2020. aasta oktoobri seisuga kehtiva kutsetunnistusega treenereid 3693, kellest viienda tasemega on 1037 treenerit, kuuenda tasemega 700, seitsmenda tasemega 223 ning kaheksanda tasemega 5 treenerit.