Kvaliteedi tagamise alused

Kvaliteedi tagamise ja õppekorralduse alused Eesti Olümpiakomitee poolt korraldatud koolitustel

1.       Üldsätted
1.1   Eesti Olümpiakomitee MTÜ (edaspidi EOK), registrikood 80059467, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena nr. 52656. 
1.2   Eesti Olümpiakomitee lähtub oma tegevuses täiskasvanuhariduse õigusaktidest ja teistest seonduvatest õigusaktidest ning õppekorralduse alustest.
1.4   Õppetöö toimub aastaringselt koolituskalendri alusel.
1.5   Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.6   Koolitused toimuvad grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.7   Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.
1.8   Koolitusele saab registreeruda EOK kodulehel avaldatud info alusel või kirjutades e-kirja aadressile piret@eok.ee. Kui koolitusel või programmis osalejate arv on piiratud, valitakse osalejad välja konkursi teel. Lisaküsimusi saab esitada e-kirja teel aaressile piret@eok.ee või helisades telefoninumbril +372 569 65755.
1.9    Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kas enne koolituse algust või kokkuleppeliselt peale koolitust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
1.10 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada  e-kirja teel piret@eok.ee. Teatades loobumisest minimaalselt 7 päeva enne koolituse toimumist, tagastame tasutud summa täismahus. Hilisemal loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
1.11   Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele loetakse täienduskoolitusele vastuvõetud õppijaks.
1.12  Koolitusel osaleja arvatakse koolituselt välja kas sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks. 
1.13   EOK koolitused on suunatud enda liikmetele (alaliitudele, spordiühendustele, piirkondlikele spordiliitudele, töötajatele ning Team Estonia liikmetele).
1.14 EOK ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.
1.15 Osalejate kohta kogutakse järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse/tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
1.16 Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel piret@eok.ee või telefonilt +372 569 657 55.

 2.       Koolitajate kvaliteedi tagamine
2.1 Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid ning tippspetsialiste, kellel on teoreetiline ning praktiline erialane kompetents.
2.2 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.
2.3 EOK ei vastuta lektori esinemisoskustest tulenevast kahjust osalejale.
2.4 EOK hindab koolitaja kvalifikatsiooni ning sobivust tema erialase haridustaseme ning praktilise kogemuse baasil koolitaja poolt saadetud ning avalikult kättesaadava info põhjal.

 3.       Õppekavade kvaliteedi tagamise alused
3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse spordijuhtide, alaliitude, sportlaste ning maakondlike spordiliitude vajadustest ning sisendist.
3.2 Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses „Täiendkoolituse standard“-s sätestatuga. (19.09.2015 haridus – ja teadusministri määrus nr 27).
3.3 EOK koolituste õppekavades sisalduvad andmed: õppekava nimetus, sisu lühikirjeldus, õppe eesmärk, õpiväljundid, sihtgrupp, koolitajate arv, õppe kogumaht, õppemeetodid.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1   EOK õppetöö toimub alati kaasaegsetele nõuetele vastavates koolitusruumides. Täiendkoolitused võivad toimuda ka ebatraditsioonilisemates kohtades, kui seda nõuad koolituse sisu ja vorm.
4.2 EOK tagab igale registreerunud ning koolituse eest väljastatud arve tasunud osalejale koolitusmaterjalid (elektroonilised või paberil) vastavalt koolituse sisule ja ülesehitusele.
4.3 EOK koolitustel on tagatud kohvipausid. Lõunasöök ei sisaldu koolituse hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
4.4  Koolitusruumides on võimalik osalejatel kasutada internetti.
4.5  Õpperuumid on varustatud kaasaegsete koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, markerid, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).
4.6 EOK koolitusgruppide suurused on erinevad.

5.       Tagasiside kogumise kord
5.1   Täienduskoolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet elektroonselt. Osalejad saavad peale koolitust meilile tagasiside küsimustiku.
5.2   Vastavalt tagasisidele viiakse sisse täiendused, et tõsta tulevaste õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti. 

6. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

6.1. Dokumendi väljastamisel lähtub täiendus -koolitusasutus sellest, kas õppija saavutas koolituse käigus õpitulemused või mitte. Juhul, kui õpiväljundite omandatut hinnatakse ja õppija need saavutab, väljastatakse talle tunnistus. Kui õppija osaleb koolitusel, kus õpiväljundeid ei hinnata või õppija ise ei soovi hindamisprotsessis osaleda, väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta. 
6.2  Tunnistuse saamiseks tuleb osa võtta min. 70% ulatuses kontaktõppest ning esitada kõik kodutööd.


Tulemuslikku koostööd soovides!