EOK spordiarbitraaž lahendas Tallinna Maleklubi ja Eesti Maleliidu vaidluse

25.08.2020
Tagasi
25.08.2020

EOK käivitatud spordiarbitraaž avaldas oma esimese lahendi, mis käsitleb Tallinna Maleklubi kaebust seoses Eesti Maleliidu 2020. aasta noortespordi toetuse kriteeriumite ja jaotuskavaga.

Spordiarbitraaži esimehe, olümpiavõitja Jaak Uudmäe sõnul näitas esimese juhtumi lahendamine, et arbitraaž on spordirahvale vajalik ja ajab õiget asja. „Arbitraaži liikmed on asjatundlikud inimesed ning asja mõte ongi selles, et asjaolusid erapooletult hinnata. Esimene juhtum, mida arutasime, oli pigem lihtne. Saime asja lahendada kirjatähe järgi ning ühtlasi anda organisatsioonidele soovitusi, mida teha selleks, et olla oma asjaajamises rohkem avatud ja teistega arvestav,“ rääkis Uudmäe. 

Spordiarbitraaži liige, vandeadvokaat Katrina Juhkami ütles, et inimeste vahelises suhtluses aeg-ajalt pingete esinemine on normaalne ning et sellised konfliktid ei hakkaks tulemustele orienteeritust segama, on mõistlik küsida kolmanda, erapooletu isiku seisukohta. „Tallinna Maleklubi ja Eesti Maleliidu vaidlus näitas selgelt, et mõlemad osapooled lahkusid istungilt parema äratundmisega selles osas, kuidas enda tegevust tulevikus parandada. Eesti õigussüsteem näeb ette üksikud instantsid vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks. Mul on hea meel, et spordirahval on nüüd üks selline alternatiiv EOK arbitraaži näol olemas, mis pakub oluliselt väiksema aja-, raha- ja ka närvikuluga lahendust," lausus Juhkami.

Kaebuses spordiarbitraažile leidis Tallinna Maleklubi, et alaliit ei ole käitunud 2020. aasta noortespordi toetusi jagades õigesti. Spordiarbitraaž jõudis järeldusele, et noortespordi toetuste jagamisel ei ole alaliit enamikes kaebuse punktides eksinud kultuuriministri 21.12.2012 määruse nr 12 vastu, millega sätestatakse riigieelarvest spordi toetamise tingimused. Arbitraaž osutas, et kultuuriministri määrus ei anna ette spordialaliidule konkreetseid kriteeriume, kuidas tuleb riigieelarvest eraldatud vahendid jaotada – see küsimus on jäetud alaliidu pädevusse, küll aga peab alaliit arvestama toetuste eesmärki. Spordiarbitraaž leidis, et Eesti Maleliit on osaliselt rikkunud tema enda kehtestatud maleklubidele noortespordi toetuse jagamise kriteeriumeid. Arbitraaž esitas kompromissettepanekud, millega mõlemad pooled nõustusid. Lisaks esitas arbitraaž Eesti Maleliidule täiendavalt konkreetsed ettepanekud alaliidu toetuste jagamise korra muutmiseks ja täpsustamiseks. 

Spordiarbitraaži esimees on olümpiavõitja Jaak Uudmäe ning liikmed vandeadvokaat Katrina Juhkami, vandeadvokaat Kaspar Lind, sporditegelane Kairis Ulp ning vandeadvokaat Erki Vabamets. Juhtumi kuulamises ja otsuse langetamises peab osalema vähemalt kolm arbitraaži liiget. Spordiarbitraaži töö toimimise ja asjaajamise tagab Eesti Olümpiakomitee, arbitraaž on oma otsustes sõltumatu ja erapooletu. 

Spordiarbitraaži pädevusse kuulub EOK liikmete poolt või nende vastu esitatud keerukamate kaebuste lahendamine, samuti, kui muud spordis tegutsevad osapooled on kokku leppinud, et erapooletu lahenduse saamiseks pöördutakse arbitraaži poole. Spordiarbitraaži otsus on vaidlejate jaoks lõplik ehk kui osapooled otsustavad arbitraaži pöörduda, siis nad aktsepteerivad arbitraaži otsust ning hilisemat kohtuteed ette ei võta. 

Spordiarbitraaži menetluse korra leiab EOK kodulehelt www.eok.ee/organisatsioon/spordiarbitraaz