Tartu Ülikool kutsub sportlasi eritingimustel õppima

28.02.2023
Tagasi
28.02.2023

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi korraldab konkursi, mille alusel võetakse Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme õppekavade alusel õppima kuni 12 sportlast. Konkursil osalema on oodatud tegevsportlased, kelle sporditulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda.


Kandideerimiseks tuleb esitada:

  • avaldus koos motivatsioonikirjaga (vorm);
  • spordialaliidu kinnitus kandidaadi sportlike tulemuste kohta;
  • eelmise õppeastme lõpetamist tõendav dokument koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga (kui kandidaat lõpetab eelmise õppeastme õpingud käesoleval suvel, siis tuleb avaldusele lisada õppetulemuste väljavõte, kus on kirjas, mis õppeasutuses kandidaat õpib ja millised on tema õppetulemused. Õppetulemuste väljavõte peab olema õppeasutuse esindaja poolt digiallkirjastatud);
  • õppekeele oskust tõendav dokument (eestikeelsele õppekavale kandideerimisel tuleb mitte-eestikeelse kooli lõpetanul tõendada eesti keele oskust B2-tasemel, võõrkeelsele õppekavale kandideerija peab tõendama õppekeele oskust B2-tasemel. Keeleoskuse tõendamise võimalused on välja toodud õppekava vastuvõtutingimuste juures);
  • isikut tõendava dokumendi koopia.

Lisaks võib juurde esitada rahvusliku olümpiakomitee või spordialaliidu soovituskirja.

Kandideerimisel tuleb avaldusel välja tuua kuni kaks Tartu Ülikooli õppekava, mille alusel soovitakse õppima asuda. Spordiklubi konkursi raames ei saa kandideerida kõikidele Tartu Ülikooli õppekavadele. Nimekiri võimalikest õppekavadest on toodud konkursi veebilehel.

Dokumendid tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kadri.kriisa@ut.ee või tuua/postitada paberil allkirjastatuna Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubisse aadressile Ujula 4, Tartu 51008. Ümbrikule märkida adressaadiks Kadri Kriisa.

Kandidaate hindab kuueliikmeline komisjon, kuhu kuulub üks esindaja spordiklubist, Tartu Ülikooli õppeosakonna vastuvõtutalitusest ja igast ülikooli valdkonnast. Komisjon arvestab kandidaatide hindamisel ja otsuse tegemisel järgmist:

  • kandidaadi senine sportlik tegevus, sporditulemused ja arengupotentsiaal;
  • tegelemine spordiklubi (eelis)arendatavate spordialadega;
  • valmisolek esindada spordiklubi;
  • Eesti Olümpiakomitee saavutusspordi toetuse saamine;
  • sobivus ülikooli õppima asumiseks avaldusel märgitud õppekava(de) alusel, lähtudes motivatsioonikirjast ja eelmise õppastme lõpetamist tõendavast dokumendist koos hinnetelehega.

Komisjonil on õigus teha kandidaadiga intervjuu. Kandidaadil ei ole õigust intervjuud nõuda.

Konkursi käigus valitakse välja kuni 12 tegevsportlast, kellele on tagatud eritingimusel vastuvõtt avalduses märgitud Tartu Ülikooli õppekava(de) alusel. Kui kandidaat on avalduses nimetanud kaks õppekava, siis võib komisjon konkursi käigus hinnata, et kandidaat sobib õppima ühe avaldusel märgitud õppekava alusel, kuid teise õppekava suhtes anda negatiivse hinnangu. Erialasobivuse hindamise aluseks on motivatsioonikiri ja eelmise õppeastme õppetulemused.

Eritingimusel vastuvõtt tähendab, et spordiklubi konkursi käigus välja valitud sportlane on vastuvõtu taganud ja talle määratakse kandideerimisavalduse esitamisel maksimaalne punktisumma. Eritingimuse täitnud kandidaat ei pea täitma õppekava tavapäraseid vastuvõtutingimusi (riigieksamid ja/või sisseastumiseksamid, hinded). Lisainfo eritingimusel vastuvõtu kohta on Tartu Ülikooli veebilehel www.ut.ee/eritingimus.

Sportlaste eritingimuste täitnud vastuvõetu on õppeaasta jooksul

vabastatud õppekulude hüvitamisest nii täis- kui osakoormusega õppides.Tasuta õppekoha säilitamiseks kehtivad õppekorralduseeskirja nõuded ning õppekava tuleb täita vähemalt osakoormuse mahus (minimaalselt 30 ainepunkti õppeaastas).

Konkursi tulemused selguvad hiljemalt 31. märtsil 2023. Kandidaate teavitatakse tulemustest e-posti teel.