Eesti Olümpiakomitee juhtorganite valimised

Eesti Olümpiakomitee juhtorganite valimised 11. oktoobril 2024

EOK presidendi valimised:

22.2. Presidendi valimine.

22.2.1. Presidendi valib täiskogu kuni neljaks aastaks;

22.2.2. Presidendi kandidaate võivad üles seada kõik EOK liikmed. Ülesseatud kandidaatidest esitatakse täiskogule valimiseks isikud, kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku, kelle esitamist toetavad vähemalt 15 EOK liiget ning kelle ülesseadmise dokumendid on saadetud elektroonselt EOK sekretariaati (eok@eok.ee) hiljemalt neli nädalat enne valimisi täiskogul ehk 13.09.2024

22.2.3. Presidendi valimised korraldatakse täiskogul põhikirja punkti 19.9.2. ja täiskogul vastu võetud valimise reglemendi alusel.

EOK asepresidentide nimetamine:

23.1. EOK-l on 2 kuni 4 asepresidenti. Asepresidendid kuuluvad täitevkomitee koosseisu.

23.2. Asepresidentide nimetamine.

23.2.1. Asepresidendid nimetab täiskogu kuni neljaks aastaks;

23.2.2. Asepresidentide nimetamine otsustatakse põhikirja punkte 19.9.2. ja 19.9.4. alusel.

23.2.3. 2 kuni 4 asepresidendi kandidaatide esitamise õigus on kõigil EOK liikmetel. Nõuetekohaselt ülesseatud kandidaadiks loetakse isikut, kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku ja kelle ülesseadmise dokumendid on saadetud EOK sekretariaati hiljemalt neli nädalat enne valimisi täiskogul ehk 13.09.2024.

Nõuetekohaselt ülesseatud kandidaatide seast esitab valitud president täiskogule nimetamiseks kuni 4 asepresidendi kandidaati.

EOK Täitevkomitee valimine:

21.2.1. Täitevkomitee liikmed valib täiskogu kuni neljaks aastaks.

21.2.2. Täitevkomitees on 18 hääleõiguslikku liiget: president, 2 kuni 4 asepresidenti ja 12-14 täitevkomitee liiget. Täitevkomiteesse kuulub ex-officio EOK sportlaskomisjoni esimees.

21.2.3. Täitevkomitee koosseisust peab üle 50% liikmetest olema olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade rahvusvaheliste liitude liikmeks olevate spordialaliitude esindajad.

21.2.4. Eestist valitud Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige kuulub alati hääleõiguslikuna täitevkomitee koosseisu.

21.2.5. Täitevkomiteesse kuuluvad president ja 2 kuni 4 asepresidenti valitakse täiskogu poolt punktides 22.2. ja 23.2. sätestatud korras.

21.2.6. Täitevkomitee 12 kuni 14 liikme nimetamiseks on kandidaatide esitamise õigus kõigil EOK liikmetel, seejuures võib iga liige üles seada ühe kandidaadi. Nõuetekohaselt ülesseatud kandidaadiks loetakse isikut, kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku ja kelle ülesseadmise dokumendid on saadetud EOK sekretariaati hiljemalt neli nädalat enne valimisi täiskogul ehk 13.09.2024.

Täitevkomitee liikmeks saavad enim hääli saanud isikud, järgides järgmist jagunemist:

21.2.6.1. olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade rahvusvaheliste liitude liikmeks olevate spordialaliitude poolt esitatud 8 kuni 9 kandidaati;

21.2.6.2. teiste EOK liikmete poolt esitatud 4 kuni 5 kandidaati.

EOK esindajate kogu liikmete valimine

20.2. Esindajate kogu valimine ja koosseis.

20.2.1. Esindajate kogu volituste tähtaja otsustab ja selle liikmed valib täiskogu. Esindajate kogu volituste tähtaeg ei ületa nelja aastat.

20.2.2. Esindajate kogu koosneb 60 – 80 liikmest.

20.2.2.1. Üle 50% esindajate kogu koosseisust (ehk vähemalt 50% pluss 1 liige) peavad olema olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade rahvusvaheliste liitude liikmeks olevate spordialaliitude esindajad.

20.2.2.2. Esindajate kogusse kuulub ametikoha järgselt Eestist valitud Rahvusvahelise

Olümpiakomitee liige (liikmed).

20.2.2.3 Esindajate kogusse valitakse kaks olümpiasportlasest sportlaskomisjoni liiget

sportlaskomisjoni poolt esitatud kandidaatide hulgast.

20.2.2.4 Esindajate kogu ülejäänud liikmed valitakse olümpiamängude programmi mittekuuluvate spordialade kandidaatide, üleriigiliste spordiühenduste, EOK füüsilisest isikutest liikmete ning maakondade ja linnade spordiliitude esitatud kandidaatide hulgast.

Väljavõte juhtorganite valimiste korrast:

2. EOK esindajate kogu 71 liiget valitakse järgmiselt:

2.1. 36 esindajat valitakse olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade rahvusvaheliste liitude liikmeks olevate spordialaliitude poolt esitatud kandidaatide hulgast;

2.2. 28 esindajat valitakse ülejäänud rahvusvaheliste spordialaliitude liikmeks olevate spordialaliitude poolt esitatud kandidaatide hulgast;

2.3. 5 esindajat valitakse EOK füüsilistest isikutest liikmete poolt ja seast esitatud kandidaatide hulgast;

2.4. 2 esindajat EOK sportlaskomisjoni liikmete poolt ja hulgast esitatud olümpiasportlastest kandidaatide hulgast.

20.2.3. Esindajate kogu kandidaate esitavad EOK liikmed, kusjuures iga liige võib esitada ühe kandidaadi. Kandideerimiseks on nõutav kandidaadi kirjalik nõusolek. Kandidaatide ülesseadmise dokumendid peavad olema saadetud EOK sekretariaati hiljemalt kaks nädalat enne valimisi täiskogul ehk 27.09.2024.