Spordiarbitraaž

Koosseis

Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kinnitas 20. aprill 2023.a. otsusega arbitraaži liikmeteks: 
 • Jaak Uudmäe – olümpiavõitja (arbitraaži esimees)
 • Maria Teder   – vandeadvokaat
 • Kaspar Lind – vandeadvokaat
 • Kairis Ulp – sporditegelane
 • Erki Vabamets – vandeadvokaat

Eesti Olümpiakomitee spordiarbitraaži menetluse kord

Eesmärk

1. Eesti Olümpiakomitee spordiarbitraaž (edaspidi arbitraaž) tegeleb spordiga seotud vaidluste ennetamise ja kohtuvälise lahendamisega.

2. Arbitraaži pädevusse kuulub Eesti Olümpiakomitee liikmete poolt või nende vastu esitatud kaebuste lahendamine, samuti, kui muud spordis tegutsevad osapooled on kokku leppinud, et erapooletu lahenduse saamiseks pöördutakse arbitraaži poole.

3. Üldreeglina ei lahenda arbitraaž vaidlusi, milles esinevad väärteo või kuriteo tunnused, samuti vaidlusi, mille lahendamiseks tuleb pöörduda halduskohtusse.

Spordiarbitraaži koosseis

4. Arbitraaži kuulub vähemalt 5 liiget, kes määratakse täitevkomitee poolt kolmeks aastaks.

5. Arbitraaži liige peab olema erapooletu ning jääma erapooletuks ja pooltest sõltumatuks ning avaldama asjaolud, mis võivad tema sõltumatuse mis tahes isiku silmis kahtluse alla seada. Olenemata sellisest avaldusest võivad pooled kokku leppida, et arbitraaži liige ei pea kaebuse lahendamisest taanduma.

6. Arbitraaži liige võib sõltumata põhjusest igal ajal tagasi astuda või loobuda konkreetse kaasuse arutelust. Avaldus arbiteri kohalt tagasiastumiseks esitatakse Eesti Olümpiakomiteele peasekretäri vahendusel, kes tagab uue liikme määramise täitevkomitee poolt.

7. Arbitraaži esimees:

 • a. Juhib arbitraaži tööd;
 • b. Kutsub kokku arbitraaži koosoleku;
 • c. Otsustab, keda kutsuda arbitraaži koosolekust osa võtma;
 • d. Juhatab koosolekut.

8. Arbitraaži töö toimimise ja asjaajamise tagab Eesti Olümpiakomitee.

Kaebuse esitamise kord

9. Isik, kes soovib algatada arbitraažimenetlust, esitab arbitraažile kaebuse.

10. Kaebuses tuleb märkida:

 • a. Kaebuse esitaja ja vastaspoole nimi, postiaadress ja sidevahendite andmed;
 • b. Kui menetluses kasutatakse esindajat, siis ka esindaja andmed ja volikiri;
 • c. Andmed vaidlustatava otsuse kohta või vaidlustatava tegevuse lühikirjeldus;
 • d. Kas kaebaja peab võimalikuks vaidluse lahendamist kompromissiga;
 • e. Selgelt väljendatud taotlus.

11. Kaebus tuleb esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatud kujul aadressile vaie@eok.ee.

12. Kaebusele lisatakse maksekorraldus kaebuse läbivaatamise tasu maksmise kohta.

13. Kaebuse läbivaatamise tasu suurus on 100 eurot, mis tuleb tasuda olümpiakomitee arveldusarvele EE752200221010165756, selgitusena märkida kaebuse esitaja nimi.

Kaebuse läbivaatamise ettevalmistamine

14. Kaebuse saamisel edastab arbitraaž selle vastaspoolele ning küsib vastaspoole seisukohta kaebuse osas.

15. Seisukoht peab sisaldama järgmisi asjaolusid:

 • a. kas vastaspool võtab kaebuse osaliselt või täielikult omaks;

 • b. kui mitte, siis põhjendama enda vastuväiteid;

 • c. kas vaidlus on vastaspoole hinnangul võimalik lahendada kompromissiga;

 • d. kas vastaspoolel on vastuväiteid selle osas, et vaidluse lahendab arbitraaž.

16. Arbitraaž võib nõuda kaebajalt ja vastaspoolelt ka muid vaidlusega seotud või poolte väiteid kinnitavaid dokumente. 

17. Pooled teevad arbitraažiga heas usus koostööd ning annavad arbitraažile vabaduse täita enda mandaati nii, et vaidluse lahenemine edeneks nii ladusalt kui võimalik. Arbitraaž võib teha mis tahes soovitusi, mida ta eesmärgi saavutamisel asjakohaseks peab. Arbitraaž võib igal ajal pooltega eraldi suhelda, kui ta seda vajalikuks peab.

18. Arbitraaž edendab ja soodustab oma äranägemise järgi vaidlusaluste küsimuste lahendamist kompromissiga. Kokkuleppe saavutamiseks rakendab arbitraaž järgmisi meetmeid:

 • a. selgitab välja vaidlusalused küsimused;

 • b. loob poolte vahel probleeme käsitleva arutelu;

 • c. pakub välja lahendusi.

Arbitraaž ei tohi kummalegi poolele mingit vaidluse lahendust peale sundida. 

19. Arbitraaž vaatab kaebuse läbi ja teeb otsuse 30 päeva jooksul, arvates kaebuse ja vajalike dokumentide esitamisest. Vajadusel, eelkõige kompromissläbirääkimiste pidamise korral, on arbitraažil õigus kaebuse läbivaatamise tähtaega pikendada täiendava 30 päeva võrra.

Kaebuse läbivaatamise koosolek

20. Kaebuse läbivaatamiseks kutsub arbitraaži esimees kokku koosoleku. Kaebuse läbivaatamise ajast ja kohast teavitatakse kaebuse esitajat, vastaspoolt ning vajaduse korral muid isikuid.

21. Kaebuse esitaja, vastaspool ja muud isikud võtavad koosolekust osa juhul, kui arbitraaž peab seda vajalikuks. Kaebaja, vastaspoole või muude isikute mitteilmumine koosolekule ei takista kaebuse läbivaatamist.

22. Kui kaebusega on seotud alaealised ja arbitraaž peab vajalikuks osapoolte osalemist koosolekul, kutsutakse koosolekule ka alaealise esindaja.

23. Arbitraaž on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolm liiget, sealhulgas esimees.

24. Kui arbitraaži liige mingil põhjusel ei saa olla erapooletu, on ta kohustatud kaebuse läbivaatamisest taanduma. Kui arbitraaži esimees kaebuse läbivaatamisest taandub, tehakse otsus ülejäänud arbitraaži liikmete poolt.

25. Arbitraaž võtab otsused vastu hääletamise teel. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab arbitraaži esimehe hääl.

Esindus

26. Kaebuse esitaja ja vastaspool võivad menetluses kasutada esindajat ja muud abi.

27. Juhul, kui kaebuse läbivaatamise koosolekul osaleb üksnes esindaja ilma poole isikliku osavõtuta, peavad esindajal olema täielikud kirjalikud volitused vaidluse lahendamises iseseisvalt kokku leppida, teha mistahes avaldusi ja taotlusi, ilma et ta peaks esindatava poolega nõu pidama. Eesti Advokatuuri liikmete puhul esindusõigust eeldatakse.

Otsus

28. Arbitraaž teeb kaebuse läbivaatamisel ühe järgmistest otsustest:

 • a. kaebus rahuldada;

 • b. kaebus rahuldada osaliselt;

 • c. jätta kaebus rahuldamata;

 • d. teha muu lahend, mis on vaidluse sisu arvestades põhjendatud.

29. Otsus vormistatakse kirjalikult, see peab olema motiveeritud ja allkirjastatud otsuse tegemisest osa võtnud arbitraaži liikmete poolt.

30. Kui arbitraažimenetluses sõlmitakse kompromiss, kirjutavad sellele lisaks arbitraaži liikmetele alla mõlemad pooled. 

31. Otsusest teavitatakse kaebajat ja vastaspoolt kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

32. Otsused on avalikud, kui arbitraaž pole otsustanud teistmoodi. Avalikkusele kättesaadavaks tehtavates otsustes ei avalikustata isiku nime (asendades selle initsiaalide või tähemärgiga) ega ka isikukoodi, sünniaega ja aadressi. Samuti võib arbitraaž otsustada kas omal algatusel või isiku taotlusel, et delikaatseid isikuandmeid sisaldava otsuse puhul avalikustatakse üksnes otsuse resolutsioon või ei avalikustata otsust üldse, kui isiku nime asendamine initsiaalide või tähemärkidega võib kahjustada tema eraelu puutumatust.

Konfidentsiaalsus

33. Arbitraaž, kaebaja ja vastaspool, nende esindajad ja nõustajad, samuti muud vaidluse lahendamisega seotud isikud kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena igasuguse suulises või kirjalikus vormis arbitraažimenetluse käigus neile teatavaks saanud infomatsiooni/teabe.

34. Konfidentsiaalne teave hõlmab:

 • a. seoses vaidluse võimaliku lahendamisega poole väljendatud vaateid või ettepanekuid;
 • b. poole arbitraažimenetluse kestel omaks võetud asjaolusid;
 • c. arbitraažimenetluse käigus hangitud dokumente, märkmeid või muud teavet (selguse huvides, konfidentsiaalsus ei hõlma otsust ega kompromissi).
35. Konfidentsiaalne teave ei hõlma informatsiooni:
 • a. mis oli seaduslikul viisil avalikult kättesaadav enne arbitraažimenetlust või mis muutub pärast arbitraažimenetlust avalikult kättesaadavaks muul viisil kui käesolevast konfidentsiaalsuskokkuleppest tulenevate kohustuste rikkumise teel;
 • b. mille on osapool saanud mõnelt kolmandalt isikult, kellel on õigus niisugust infot edastada;
 • c. mille avalikustamine on vajalik isiku õiguste kaitsmiseks kohtumenetluses;
 • d. mis kuulub avalikustamisele vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele.
36. Kui seaduse alusel seda ei nõuta ning pooled ei ole teisiti kokku leppinud, ei tohi pool nõuda arbitraažilt andmete, aruannete või muude dokumentide avaldamist ega arbitraažimenetlusega seoses tunnistuste andmist kohtumenetluses.

Otsuse täitmine

37. Vaidluse allutamisega arbitraažile aktsepteerivad kaebuse esitaja ja vastaspool arbitraažimenetluse korda, menetluse tulemusena tehtavat otsust või sõlmitavat kompromissi ning kohustuvad seda täitma.

38. Juhul, kui isik ei täida arbitraaži otsust või kompromissi, on teisel poolel õigus arbitraažimenetluses tehtud otsusele või kompromissile tugineda kohtumenetluses või muudes vaidluste lahendamise organites.

Kulud

39. Kaebuse läbivaatamise tasu kannab kaebuse esitaja või kui pooled on eelnevalt kokku leppinud vaidluse allutamises arbitraažile, kaebuse esitaja ja vastaspool võrdses ulatuses.

40. Muud kaebuse läbivaatamisega seonduvad poolte kulud (esindaja kasutamine, tõendite hankimine, transport, saamata jäänud töötasu vms) kannab kumbki pool ise. 

Lõppsätted

41. Käesolev arbitraažimenetluse kord on kinnitatud Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee poolt 20.04.2023.

42. Vaidluse lahendamisel juhindutakse alati arbitraažimenetluse korrast, mis kehtib kaebuse arbitraažile esitamise hetke seisuga.